Yoga

Yoga

De norske bokklubbene

  • 599 kr

Kun 1 igjen

Yoga. KNUT A. JACOBSEN er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har publisert flere bøker om hinduismen og buddhismen; det siste året Hinduismen og South Asians in the Diaspora. Han har oversatt og stått for utvalget av tekster til Yoga, samt skrevet det innledende essayet. Jeanette Sky har intervjuet ham: -- Yoga er både en praksis og en teori om mennesket, sier Knut A. Jacobsen. -- Denne boken inneholder tekster som tar for seg begge disse sidene. Vi har også inkludert fortellinger om yoga-mestrene, de både respekterte og fryktede yogiene, som er en viktig del av Indias folklore. Samtidig som tekstene gir interessante innblikk i yogaens lære og menneskesyn, er mye av dette materialet rett og slett underholdende, og bør også leses slik. I fortellingene om yogiene lærer vi at disse har opparbeidet helt uvanlige evner, som kan arte seg som magiske - som for eksempel evnen til å fly i luften! Dette kan kanskje lyde som science fiction, men det må forstås i lys av en religiøs tradisjon. Ytre magiske ferdigheter blir bilder på indre fullkommenhet: Menneskets utvikling på veien til religiøs fullkommenhet får ytre synlige tegn som beherskelse av naturelementene. Man kan flyte som et lotusblad på vannet eller, som nevnt, fly gjennom luften. I indisk forestillingsverden er det en sammenheng mellom det ytre kosmos og menneskets indre. Det vil si at det man virkeliggjør i sitt indre har paralleller i det ytre. Når man flyr til høyere plan, viser det at man har virkeliggjort sannheter inni seg, at man har kommet langt på frelsesveien. Men yogien skal ikke la seg fange av de magiske ferdighetene, for de har ikke noen verdi i seg selv. De kan snarere bli hindringer for frelsen. I en av yogatekstene som er med i dette bindet, beskrives yogiens magiske ferdigheter som tegn på at man er blitt fullkommen i spesielle øvelser, men så skal man oppgi disse magiske ferdighetene for å komme videre. --Yoga er ikke bare kroppsbeherskelse, konsentrasjon og meditasjon. Det handler også om etikk. På hvilken måte kommer dette til uttrykk? -- Det viktigste etiske prinsipp i mange former for yoga er ikke-beskadigelse eller ikke-vold. Det har med karma-læren å gjøre; den smerten man påfører andre vil man selv lide senere. Både hinduisme og buddhisme, som yoga er en del av, tror på menneskets gjenfødsel, og at de handlinger vi utfører i dette livet kan få følger i det neste eller senere liv. Men like viktig er det at man ikke skal gjøre ting man vil angre på, for da blir man forstyrret i meditasjonen. Man skal derfor følge regler for god atferd: ikke skade andre, ikke lyve, ikke stjele. Man skal heller ikke være for besatt av eiendeler. -- Denne etiske siden ved yoga har vel en tendens til å bli borte i vestlig sammenheng? -- Yoga har blitt en vare som tilbys på den globale markedsplassen, og i New York selges det nå til og med yogakurs for hunder! Det er først og fremst "trim-yoga" som har slått an i Vesten, med fokus på kroppsstillinger, balanse, ro og forebygging av stress. Men skal man begynne med yoga, kan man like gjerne begynne med den etiske siden. Man kan begynne med å trene sinnet, prøve å bli fullkommen i sitt etiske levevis ved ikke å tenke stygge tanker om andre og ikke skade andre. I et moderne samfunn hvor mange sliter med stress og kravet om at alt skal skje så fort, er det yogaens fokus på ro som er den mest etterspurte varen. Å sitte i en vanskelig stilling og fokusere på ro og balanse er kanskje mindre krevende enn det etiske prinsippet, som er en heltidsbeskjeftigelse. -- Hva er den egentlige hensikten med yoga? Hvilken funksjon har yoga i hinduistisk og buddhistisk religion? -- Den ytterste hensikten med yoga er frelse i religiøs forstand. I hinduismen er yoga et middel til å realisere selvet, et evig prinsipp i mennesket som er atskilt fra materien. Også i buddhismen er frelse målet. Yoga handler om menneskets identitet, hvem vi egentlig er. Menneskets problem er at vi identifiserer oss med feil ting. Vi tror vi er tankene våre, følelsene våre, kroppen vår, yrket vårt eller tingene vi eier. Men alt dette er egentlig bare en del av den foranderlige materien. Problemet er at disse tingene legger seg som lag utenpå oss og skjuler vår egentlige identitet. Yoga handler derfor om å omprogrammere oss, om å skrelle vekk alle disse lagene av falsk identitet for å vende tilbake til vårt egentlige jeg. I ytterste forstand handler yoga om å stilne sinnet, slik at selvet viser seg som det det egentlig er. Målet er å stanse sinnets aktiviteter, for de skjuler selvet. "Yoga er opphør av sinnets aktiviteter," som det heter i Yogasutra. --Yogaens forståelse av mennesket synes nesten overraskende moderne og psykologisk for en vestlig person? -- Yoga handler om å kontrollere tanker og prosesser som vi tror skjer automatisk i oss, men som vi egentlig kan styre. Stort sett er vi passivt formet av kulturen og naturen, men yogiene opplevde at vi kunne kontrollere mye mer enn det vi var klar over. Videre oppdaget de det underbevisste, et annet lag under vårt bevisste jeg. Og yoga uttrykker et ønske om også å ta kontroll over det underbevisste. Et grunnleggende syn i yoga er at vi er mye mer ofre for oss selv enn herrer over oss selv. Yoga handler derfor om å gjenvinne kontrollen. Det fysiske og det psykiske henger sammen fordi det er laget av den samme materien. Pusten, kroppen og sinnet er ett. Kontrollerer man det ene, får man også kontroll over det andre. -- De fleste forbinder religiøse systemer med troen på en eller annen form for gud. Finner vi noen guder i yogatradisjonen? -- Ideen i mange yogatradisjoner er at mennesket skal frelse seg selv, og da er det egentlig ikke behov for en guddom. Menneskene har muligheten til å omprogrammere seg selv slik at de ser den ypperste virkeligheten. Yoga er nettopp en slik selvhjelp-metode til frelse. Det er en metode for å trene kroppen og sinnet til å realisere den ytterste virkelighet. Slik fratar nok yogaen gudene sin storhet ved at nøkkelen til frelse ligger i menneskets eget indre. Men mange retninger forener også yoga med gudstro. Da blir ofte forening med Gud yogaens mål. -- Hvilken betydning har tekstene for det religiøse liv i India i dag, og hvordan kan en norsk leser forholde seg til dem? -- Yoga er et levende fenomen, og det konstrueres stadig nye metoder av nålevende yogier. Mange av dem har flere hundre tusen disipler. Vi har bare tatt med klassiske grunnlagstekster og beskrivelser i denne samlingen. Yogasutra er selve grunnlagsteksten for klassisk yoga. Hathayogapradipika er også en viktig tekst, fordi hathayoga er svært populært blant yogier i India. Men en norsk leser må nok være forberedt på at i motsetning til de mer fortellende historiene om yogienes magiske evner som vi blant annet finner i Mahabharata, kan noen av de teoretiske tekstene være nokså krevende. Dette er tekster som er skapt for refleksjon. Men alle typer religiøse tekster kan leses på flere nivåer, og man må ikke være verken hindu eller buddhist for å få noe ut av disse tekstene. Snarere tror jeg de vil gi leserne et godt inntrykk av yogaens lære. -- Hva er det viktigste innholdet i tekstene? Hvorfor bør en norsk leser ha kjennskap til dem? -- To store verdensreligioner er utgått fra India: hinduismen og buddhismen. Yoga er en av de viktigste åndelige tradisjonene innen begge disse religionene, og betydde mye for utformingen av dem. Yoga er derfor en av menneskehetens store religiøse tradisjoner. Det dreier seg om teknikker for å komme i kontakt med indre virkeligheter som ofte blir tolket som guddommelige virkeligheter, som religiøse sannheter. Videre har yoga erobret Vesten og blitt en del av vår kultur - og her får man mulighet til å lese om det klassiske grunnlaget for disse tradisjonene. Dessuten ligger det et menneskesyn til grunn her som har en allmenn appell. Vi mennesker er ikke så grunnleggende forskjellige at dette ikke også handler om oss.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 0
ISBN: 9788252551952 Vekt: 970 g
Forlag: De norske bokklubbene Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2004 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out