Sosial trygghet og rettssikkerhet: under sosialtjenesteloven og barnevernloven

Sosial trygghet og rettssikkerhet

Fagbokforlaget

  • 99 kr

Kun 2 igjen

Sosial trygghet og rettssikkerhet: under sosialtjenesteloven og barnevernloven. Den 1. januar 1993 ble det foretatt en fullstendig fornyelse av rettsgrunnlaget for den kommunale sosialforvaltningen. Vedtakelsen av sosialtjenesteloven og barnevernloven avspeiler at rettsregler er blitt en stadig viktigere del av grunnlaget for de sosiale tjenestene. De angir tjenestemottakernes rettigheter og plikter og stiller krav til saksbehandling og beslutningsprosess i slike saker. Det er derfor viktig at tjenesteytere og andre som har beslutnings- og kontrollansvar på dette saksområdet, er fortrolige med og behersker de rettsreglene som setter rammene for og styrer vedtak og tjenester etter disse to lovene. Denne boken henvender seg primært til dem som skal anvende disse rettsreglene i sosial- og barnevernstjenestene, både profesjonelle tjenesteytere og jurister. Men den vil også kunne være viktig hjelpemiddel for pårørende, advokater og andre som skal ivareta tjenesteyternes interesser, og for dem som har et politisk eller forvaltningsmessig ansvar for utformingen av disse tjenestene. Hovedtema i boken er sosialtjenestelovens regler, men det gis også en bredere innføring i de krav som stilles til saksbehandling og skjønnsutøving i ulike sammenhenger, taushetspliktregler og bruk av vilkår og avtaler i forbindelse med ytelsestildeling. I tillegg gis det en innføring i barnevernlovens regler om henholdsvis frivillige støttetiltak og tvangstiltak. Andre utgave er betydelig utvidet i forhold til første, og er for store delers vedkommende fullstendig nyskrevet. Dette gjelder i særlig grad et stort og fyldig kapittel om tvangsbruk i sosialtjenesten, med omtale blant annet av de nye reglene i sosialtjenesteloven kapittel 6A om tvang overfor enkelte grupper psykisk utviklingshemmede, den nye bestemmelsen i § 6-2 a om tvang overfor gravide rusmiddelmisbrukere. Det er også et nytt kapittel om forholdet mellom det kommunale selvstyre og velferdsstatens idealer om rettssikkerhet, likhet og sosiale minimumsrettigheter. Asbjørn Kjønstad er dr. juris og professor i ...

Forfattere: Jan Fridthjof Bernt, Asbjørn Kjønstad, Alice Kjellevold Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 475
ISBN: 9788276746280 Vekt: 1150 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2000 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også


Salg

Unavailable

Sold Out